Děkujeme za Vaši pomoc
Děkujeme za Vaši pomoc
Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, 180 00, Praha 8

projekty pro nemocné děti

MŠ Sluníčko

MŠ Sluníčko

MŠ Citov

MŠ Citov

MŠ Kytička

MŠ Kytička

25. MŠ Plzeň

25. MŠ Plzeň

        Výroční zpráva Fondu Sidus, o.p.s. za rok 2011

 

1.    Úvod

2.    Profil FONDU SIDUS

3.    Organizační struktura FONDU SIDUS

4.    Projekty FONDU SIDUS v roce 2011

5.    Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů

6.    Představení partnerských nemocnic a výsledky práce

7.    Poděkování partnerům

8.    Finanční část

 

1.  Úvod

Rok 2011 byl pro Fond Sidus, o.p.s. šestým rokem činnosti.  

Spolupráce s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou klinikou FN a LF UP v Olomouci pokračovala s firemní filosofií, že poskytnuté finanční dary budou i nadále používány na nákup lékařských přístrojů, které si nemocnice nemohou ze svých rozpočtů dovolit, i když je k léčbě nemocných dětí nutně potřebují. Nově jsme začali podporovat individuální pacienty spadající pod naše partnerské nemocnice. Individuálním pacientům tak od roku 2011 poskytujeme finanční dary na samotnou léčbu, nákup léčebných pomůcek, léčebné pobyty a rekonvalescenci. Připravili jsme neziskové projekty, jejichž jediným účelem byla sbírka finančních prostředků pro výše uvedené případy. Projekty byly zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR. O účast jsme požádali také firmy, podniky, společnosti a jednotlivce prostřednictvím „akcí Fondu Sidus" a vlastní internetové prezentace. Požádali jsme rovněž o mediální podporu jak v tištěných tak elektronických médiích.

 

V roce 2011 jsme využívali speciální sbírkový účet stávající veřejné sbírky, která je vedena pod pražským magistrátem pod číslem MHMP/829165/2009.Podmínky Fondu Sidus, o.p.s. pro poskytování služeb

Obecně prospěšná služba je poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení, školám, rodinám nemocných dětí a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Obecně prospěšné služby budou vždy poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž naše společnost spolupracuje. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách jsou a nadále budou zveřejňovány na webových stránkách společnosti www.fondsidus.cz. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady je  seznámen  každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.

 

2. PROFIL FONDU SIDUS
(O obecně prospěšné společnosti a poskytovaných službách)

Fond Sidus byl zřízen s jasným prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat partnerským nemocnicím fondu i individuálním pacientům na území celé České republiky.

 

2.1. Zaměřili jsme se především na poskytování těchto služeb:

a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejich běžného života ,
d) zajišťování zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

2.2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud partnerské nemocnice nebo široká veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

     (Základní údaje) stav k 31.12.2011

Název :          Fond Sidus, o.p.s.

Adresa:          Primátorská 40, 180 00, Praha 8

Založen:        25.8.2006

Zakladatelé:

                        Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

                        Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:  

                        Fond Sidus, o.p.s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných                                  společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 441

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky:             MHMP/829165/2009: 232776924/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Milan Němček

Správní rada (SR)

Předseda:     Ing. Pavel Přikryl

Členové:       Jiří Dlabal

                        Jana Bernášková

Dozorčí rada (DR)

Členové:       MUDr. Jana Šmehlíková

                        Pavel Hažlinský

                        Ivana Matějková

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Milan Němček          - ředitel

Ing. Pavel Přikryl     - manažer projektů

Jana Slováčková     - manažer provozu

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2011

 

Pro mateřské školy, základní a střední školy jsme  připravili sady výrobků:

1. Projekt pro ZŠ a SŠ: Hrajeme si se Sidusem - výroba originálních magnetek.

2. Projekt pro MŠ: Hrajeme si, učíme se, pomáháme (podzim 2011) - pracovní sešit Sidusáček.   Děti  se  zúčastnily  edukativně  zábavného  projektu,  jehož cílem je rozvíjet   dětskou   kreativitu   a   jemnou motoriku,  snažit  se   naplňovat   klíčové kompetence  školních  vzdělávacích  programů.

Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2010/2011 byl použit pro:
1.Fond Sidus, o.p.s.  se na základě žádosti Pediatrické kliniky UK 2. LF nemocnice   v Motole  rozhodl  pomoci  s léčbou pacientky Izabely Birkové. Na její léčbu věnoval 15.11.2011   částku  40.000 Kč.
Jednalo se  o 10-měsíční pacientku (v listopadu 2011)  s velmi závažným vrozeným kožním postižením,  které vyžaduje  extrémně časově i finančně náročné ošetřování. Poskytli jsme finanční pomoc rodině na úhradu speciální regenerační lampy, která se používá pro hojení kožních defektů a dále s úhradou doplatků za speciální spotřební materiál (obvazy, léky, apod.).
Další pomoc pro Izabelku,  plánovaná  na březen 2012,  se  již neuskuteční. Izabelka nás začátkem ledna 2012 opustila.

Děkujeme   spolupracovníkům   z řad   učitelů,  žákům,  studentům  a rodičům
za uspořádání Veřejné sbírky.

 

2. Na konci listopadu 2011  jsme  zakoupili   pro děti s chronickým selháním ledvin léčené dialýzou (umělou ledvinou) nebo po transplantaci ledviny přístroj na měření rychlosti šíření pulzové vlny v cévách.  Tento parametr je  nově zjištěným rizikovým faktorem  pro  srdečně - cévní   onemocnění   u těchto pacientů.   Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí pacientů s chronickým selháním ledvin, které je až 1000x vyšší než u zdravé dětské populace.
Většina dětských dialyzačních a transplantačních center v západní Evropě a USA již tento přístroj pro vyšetření dětí má. Zlepšená diagnostika příznaků srdečně - cévních onemocnění,  kam  patří i abnormality  v rychlosti šíření pulzní vlny v cévách, povede ke zlepšení léčby těchto dětských pacientů.

Zakoupený přístroj bude prvním přístrojem svého druhu na dětské klinice v ČR.
Na  nefrologických  a  kardiologických pracovištích  pro dospělé 
v ČR  již obdobné přístroje  mají,  měření  rychlosti  šíření  pulzní  vlny  v cévách   je  již   zavedeným vyšetřením.

Na Pediatrické klinice  FN Motol  je  v dětském  dialyzačně-transplantačním centru toho času sledováno  asi  70 dětí  s chronickým selháním ledvin léčených dialýzou nebo    transplantací.    Dalších   více   než   100   dětí    s  chronickou    ledvinnou nedostatečností je ohroženo chronickým selháním ledvin.

 

Přístroj PulsePen italské firmy DiaTecne je kvalitním přístrojem na měření rychlosti šíření pulzní vlny (cena 4360.- EUR, při kurzu cca 25,58 Kč/EUR činí 111 529.- Kč).
Informace o přístroji jsou na internetových stránkách www.pulsepen.com

PulsePen

PulsePen

ŠvP Botičská

ŠvP Botičská

ZŠ Chropyně

ZŠ Chropyně

ZŠ Masarykova

ZŠ Masarykova

KRUPKA

5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY FONDU SIDUS
    A JEHO PARTNERŮ

 

5.1. Fond Sidus se mimo projekty na mateřských, základních a středních školách v České republice účastnil několika prodejních akcí na školách v Praze a na Kladně.

5.2. Za další akce děkujeme školám, které je na základě naší veřejné sbírky uspořádaly.

5.3. Za uspořádání mimořádných akcí děkujeme žákům 8.B Masarykovy ZŠ v Krupce za vytvoření nástěnky (z originálních magnetek) pro pacienty Dětské Kliniky FN v Olomouci, ZŠ Botičská za akci na škole v přírodě, ZŠ v Chropyni, ZŠ Rovensko, SOŠ Luhačovice, SOS a SO Obchodu a služeb v Chrudimi, MŠ Kytička v Milevsku, MŠ v Huslenkách, MŠ Citov, MŠ Sluníčko v Skuhrově nad Bělou, 25. MŠ v Plzni.

5.4. Děkujeme také za spolupráci a pomoc dalším školám v celé České republice, které podpořily dětské pacienty zasláním podpůrných pohlednic, dopisů a výkresů.


6. PŘEDSTAVENÍ PARTNERSKÝCH NEMOCNIC A VÝSLEDKY PRÁCE

 

K důležitým úkolům Fondu Sidus řadíme rovněž propagaci partnerských nemocnic. Aktuálně informujeme o jejich činnosti a o dosažených výsledcích naší spolupráce na internetových stránkách www.fondsidus.cz a www.fondsidus.eu (www.fondsidus.mypage.cz).

 

Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Trvání spolupráce: od září 2006

Stručná charakteristika:

·         Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa.

·         Hepatologie - příprava pacientů k transplantaci jater a potransplantační péče.

·         Nefrologie - dialyzační program celostátní centrum pro transplantaci ledvin u dětí.

·         Diabetologie - diabetologické centrum, predikce a prevence DM 1, sdružená autoimunitní onemocnění.

·         Endokrinologie - poruchy růstu a poruchy sexuální diferenciace, kalcio-fosfátový metabolismus.

·         Respirační onemocnění a astma bronchiale, molekulárně-genetická diagnostika, program transplantace plic u CF ,funkční pulmonální diagnostika, flexibilní bronchoskopie.

·         Cystická fibróza - centrum pro CF . Systémová autoimunitní onemocnění, imunodeficience, antifosfolipidový syndrom.

·         Kardiologie - EKG diagnostika, kardiomyopatie. Závažná onemocnění kojeneckého a batolecího věku.

·         Dětská psychologie, antropometrie.

·         Laboratoř buněčné biologie - imunologie autoimunitních onemocnění, neinvazivní prenatální diagnostika.

·         Laboratoř molekulární genetiky - epidemiologie autoimunitních onemocnění, molekulárně-biologická bakteriální i virologická diagnostika.

·         Laboratoř autoimunitních chorob - cytotoxicita, efektorové systémy u autoimunitních onemocnění.

 

V současné době má klinika 110 lůžek, z toho 30 intenzivní péče.

Kontaktní osoba:Věra Pejskarová, tel.: 224 432 002

pediatrie@fnmotol.cz

Primář: MUDr. Jana Tejnická, MBA

 

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Trvání spolupráce: od září 2007

Stručná charakteristika špičkových diagnosticko-terapeutických postupů:

·         diagnostika a léčba dětské leukémie a maligních lymfomů

·         diagnostika a léčba trombocytopenií a aplastických anémií

·         prevence, diagnostika a léčba diabetes mellitus v dětském věku

·         diagnostika a léčba poruch růstu

·         Laboratoř experimentální medicíny je součástí Národní referenční laboratoře pro konfirmaci statusu genu Her-2/neu

·         diagnostika a léčba vrozených anomálií i získaných onemocnění močového traktu ve spolupráci s urologickou kliniku

·         diagnostika a léčba malabsorpčního syndromu a nespecifických zánětů střeva

·         diagnostika a léčba dětského astmatu, dětská pneumologie s reginálním centre pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy

·         diagnostika a léčba vrozených poruch metabolismu

·         diagnostika a komplexní léčba urgentních stavů u kojenců, dětí a dospívajících

V současné době Dětská klinika disponuje:

·         75 lůžky pro hospitalizaci dětí od novorozeneckého věku do 19 let, 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob. Některá lůžka systémem hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji, některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení s doprovázející osobou. Ročně Dětská klinika přijme kolem 3 400 nemocných.

Kontaktní osoba: Andrea Nováková, tel.: 588 444 403

andrea.novakova@fnol.cz

Přednosta: Přednosta kliniky: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Předávání finančních darů a účel jejich použití

V roce 2011 jsme předali finanční dary v celkové výši 151.529 Kč.

Finanční dar byl použit na zakoupení přístroje PulsePen a na léčbu Izabelky Birkové. Předání dalších finančních darů je plánováno na únor roku 2012.

 

7. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

 

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi.

Děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a
profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme vedení Dětské kliniky v Olomouci, především
profesoru MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc..

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, o.p.s.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za sponzoring našich projektů.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové (patronce akcí),.

Děkujeme IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations,
za spolupráci při prodeji výrobků a předání dárků Fondu SIDUS dětem v Thajsku

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

Děkujeme školám, učitelům a vedení škol, žákům a studentům.

Příloh účení závěrky k 31.12.2011

Příloha účetní závěrky k 31.12.2011

společnosti

Fond Sidus, o.p.s.

 

 

 

Odstavec 1

 

Firma: Fond Sidus, o.p.s.

 

Sídlo:  Praha 8 - Libeň, Primátorská 241/40, PSČ 180 00

 

IČ:      275 91 433

 

Datum zápisu: 25. srpna 2006

 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

 

Druh obecně prospěšných služeb:

Zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu onkologicky nemocných dětí

Zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života onkologicky nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení

Zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejich běžného života

Zajištění zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních

Zajištění vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami

Zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí

Zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení

 

Rozvahový den: 31.12.2011

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 22.3.2012

 

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Správní rada:

 

předseda správní rady:

Ing. Pavel Přikryl, dat. nar. 3. července 1973

 

člen správní rady:

Jiří Dlabal, dat. nar. 3. července 1943

Jana Bernášková, dat. nar. 21. února 1981

                             

 

 

Statutární orgán - ředitel:

Milan Nemček, dat. nar. 16. ledna 1971

 

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Pavel Hažlinský , dat.nar. 21. března 1985

MUDr. Jana Šmehlíková, dat.nar. 7. března 1972

Ibana Matějková, dat. nar. 27. listopadu 1964

 

Zakladatel:

Milan Nemček, dat. nar. 16. ledna 1971

Ing. Pavel Přikryl, dat. nar. 3. července 1973

 

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO je uložen v obchodním rejstříku (viz.příloha)

Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností dne 25.8.2006

 

 

Odstavec 2

Průměrný počet zaměstnanců za ÚO: 4

Osobní náklady: 960 tis. Kč

 

Členové řídících orgánů: 0

Osobní náklady: 0 tis. Kč

 

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0 Kč

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0 Kč

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů: 0 Kč

 

Odstavec 3

 

Použité obecné účetní zásady a metody: Účetnictví B

 

Způsob oceňování:

V pořizovacích cenách

 

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Dle běžných denních kursů vyhlašovaných ČNB

 

Odstavec 4

 

Rozpis položek výkazu zisku a ztrát sestaveného podle přílohy č.3

 

K vyhlášce 500/2002 Sb.:

 

Výnosy

Položka                                                                 částka

Tržby za prodej zboží                                          3 149 tis. Kč

Tržby z prodeje služeb                                           113 tis. Kč

Tržby z prodeje dlouh.maj a mat.                                0 tis Kč

Úroky                                                                           1 tis Kč

Jiné ostatní výnosy                                                   158 tis Kč

 

 

 

 

 

 

 

Náklady

Položka                                                                 částka

Náklady vynaložené na prodané zboží                     935 tis. Kč

Spotřebované nákupy                                               469 tis. Kč

Služby celkem                                                          832 tis. Kč

Osobní náklady                                                         960 tis. Kč

Ostatní náklady celkem                                             253 tis. Kč

Daně a poplatky                                                             3 tis Kč

Odpisy                                                                            0 tis Kč

 

 

 

Rozvaha (bilance)
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE)  
k 31.12.2011  
(v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky
Fond Sidus, o.p.s.  
 
  IČO   Primátorská  241/40
27591433 Praha 8, Libeň
  180 00
 
A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
a b 1 2
A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40     1 0 0
I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0 0
Dlouhodobý nehmotný majetek Software (013) 3 0 0
Ocenitelná práva (014) 4 0 0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0
  Součet ř. 2 až 8   9 0 0
II. Pozemky   (031) 10 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 0 0
Stavby   (021) 12 0 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 139 95
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0
Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 0
  Součet ř. 10 až 19 20 139 95
III. Podíly v ovládaných a řízených osobách   (061) 21 0 0
Dlouhodobý finanční majetek Podíly v osobách pod podstatných vlivem   (062) 22 0 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   (063) 23 0 0
Půjčky organizačním složkám   (066) 24 0 0
Ostatní dlouhodobé půjčky   (067) 25 0 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek   (069) 26 0 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0
  Součet ř. 21 až 27 28 0 0
 
Odesláno dne:                       Razítko:                           Podpis      Odpovídá Jiří Brabec
  vedoucího     za údaje :
12.11.2012   účetní        
    jednotky :        
9:58            
             
             
          Telefon: 774 165 544
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
1
 
  Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
a b 1 2
IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0
Oprávky k dlouho- dobému majetku Oprávky k softwaru (073) 30 0 0
Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0
Oprávky k stavbám (081) 34 0 0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 35 139 95
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0
  Součet ř. 29 až 39 40 139 95
B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84   41 1 056 1 432
I. Materiál na skladě (112) 42 0 0
Zásoby Materiál na cestě (119) 43 0 0
Nedokončená výroba (121) 44 0 0
Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0
Výrobky (123) 46 0 0
Zvířata (124) 47 0 0
Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 700 680
Zboží na cestě (139) 49 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0
  Součet ř. 42 až 50 51 700 680
II. Odběratelé (311) 52 0 13
Pohledávky Směnky k inkasu (312) 53 0 0
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0
Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 0 46
Ostatní pohledávky (315) 56 45 67
Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0
Daň z příjmů (341) 59 0 0
Ostatní přímé daně (342) 60 0 6
Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0
Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 0 0
2
Vkaz zisků a ztráty
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
k 31.12.2011  
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky
  Fond Sidus, o.p.s.  
 
    IČO   Primátorská  241/40
27591433 Praha 8, Libeň
  180 00
 
Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti
hlavní hospodářská   celkem
5 6 7 8
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem 1 404 0 0 1 404
501 Spotřeba materiálu 1 441 0 0 441
502 Spotřeba energie 2 11 0 0 11
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 17 0 0 17
504 Prodané zboží 4 935 0 0 935
II. Služby celkem 811 21 0 832
511 Opravy a udržování 5 0 0 0 0
512 Cestovné 6 0 0 0 0
513 Náklady na reprezentaci 7 5 0 0 5
518 Ostatní služby 8 806 21 0 827
III. Osobní náklady celkem 868 92 0 960
521 Mzdové náklady 9 690 77 0 767
524 Zákonné sociální pojištění 10 130 15 0 145
525 Ostatní sociální pojištění 11 0 0 0 0
527 Zákonné sociální náklady 12 48 0 0 48
528 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0 0
IV. Daně a poplatky celkem 3 0 0 3
531 Daň silniční 14 0 0 0 0
532 Daň z nemovitostí 15 0 0 0 0
538 Ostatní daně a poplatky 16 3 0 0 3
V. Ostatní náklady celkem 253 0 0 253
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0 0
542 Ostatní pokuty a penále 18 0 0 0 0
543 Odpis nedobytné pohledávky 19 0 0 0 0
544 Úroky  20 0 0 0 0
545 Kursové ztráty 21 0 0 0 0
546 Dary 22 4 0 0 4
548 Manka a škody 23 0 0 0 0
549 Jiné ostatní náklady 24 249 0 0 249
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
1
 
Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti
hlavní hospodářská   celkem
5 6 7 8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 0 0 0
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0 0 0 0
552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26 0 0 0 0
553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0 0
554 Prodaný materiál 28 0 0 0 0
556 Tvorba rezerv 29 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položek 30 0 0 0 0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 0
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 31 0 0 0 0
582 Poskytnuté členské příspěvky       32 0 0 0 0
VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 0
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0 0 0
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 3 339 113 0 3 452
 
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   3 149 113 0 3 262
601 Tržby za vlastní výrobky   1 0 0 0 0
602 Tržby z prodeje služeb   2 0 113 0 113
604 Tržby za prodané zboží   3 3 149 0 0 3 149
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem   0 0 0 0
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0 0
612 Změna stavu zásob polotovarů   5 0 0 0 0
613 Změna stavu zásob výrobků   6 0 0 0 0
614 Změna stavu zvířat   7 0 0 0 0
III. Aktivace celkem   0 0 0 0
621 Aktivace materiálu a zboží   8 0 0 0 0
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb   9 0 0 0 0
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10 0 0 0 0
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem   159 0 0 159
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení   12 0 0 0 0
642 Ostatní pokuty a penále   13 0 0 0 0
643 Platby za odepsané pohledávky   14 0 0 0 0
644 Úroky   15 1 0 0 1
645 Kursovné zisky   16 0 0 0 0
648 Zúčtování fondů     17 0 0 0 0
649 Jiné ostatní výnosy   18 158 0 0 158
2
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
■ Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, Praha 8, 180 00 ■ tel. Praha: 283 843 140, 739 658 822 ■ fax.: 283 842 439 ■ email: sidus@fondsidus.cz ■
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one