Děkujeme za Vaši pomoc
Děkujeme za Vaši pomoc
Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, 180 00, Praha 8

projekty pro nemocné děti

Výroční zpráva Fondu Sidus, o.p.s. za rok 2010

 

1.      Úvod

2.      Profil FONDU SIDUS

3.      Organizační struktura FONDU SIDUS

4.      Projekty FONDU SIDUS v roce 2010

5.      Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů

6.      Představení partnerských nemocnic a výsledky práce

7.      Poděkování partnerům

8.      Finanční část

 

Rok 2010 byl pro Fond Sidus, o.p.s. pátým rokem činnosti.  

Spolupráce s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou klinikou FN a LF UP v Olomouci pokračovala s firemní filosofií, že poskytnuté finanční dary budou i nadále výhradně používány na nákup lékařských přístrojů, které si nemocnice nemohou ze svých rozpočtů dovolit, i když je k léčbě nemocných dětí nutně potřebují. Připravili jsme neziskové projekty, jejichž jediným účelem byla sbírka finančních prostředků, pro obě partnerské nemocnice. Projekty jsou zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR. O účast jsme požádali také firmy, podniky, společnosti a jednotlivce prostřednictvím „akcí Fondu Sidus" a samozřejmě vlastní internetové prezentace. Požádali jsme rovněž o mediální podporu jak v tištěných tak elektronických médiích.

V roce 2010 jsme využívali speciální sbírkový účet stávající veřejné sbírky, která je vedena pod pražským magistrátem pod číslem MHMP/829165/2009.

 Podmínky Fondu Sidus, o.p.s. pro poskytování služeb

Obecně prospěšná služba je poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení, školám, rodinám nemocných dětí a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Obecně prospěšné služby budou vždy poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž naše společnost spolupracuje. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách jsou a nadále budou zveřejňovány na webových stránkách společnosti www.fondsidus.cz. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady je seznámen každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.

 

2. PROFIL FONDU SIDUS
(O obecně prospěšné společnosti a poskytovaných službách)

Fond Sidus byl zřízen s jasným prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat partnerským nemocnicím fondu i individuálním pacientům na území celé České republiky.

2.1. Zaměřili jsme se především na poskytování těchto služeb:

a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejiích běžného života
d) zajišťování zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

2.2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud partnerské nemocnice nebo široká veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

     (Základní údaje) stav k 31.12.2010

Název :           Fond Sidus, o.p.s.

Adresa:          Tovačovského 2, 130 00, Praha 3

Založen:         25.8.2006

Zakladatelé:

                        Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

                        Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:   

                        Fond Sidus, o.p.s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných                          společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 441

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky:                 MHMP/829165/2009: 232776924/0300

 

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Milan Němček

Správní rada (SR)

Předseda:     Stanislav Syrovátka

Členové:        Jiří Dlabal

                        Jana Bernášková

Dozorčí rada (DR)

Předseda:     Lev Skalský

Členové:        Dana Syrovátková

                        Lenka Tomková

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Milan Němček           - ředitel

Pavel Přikryl Ing.       - manažer projektů, marketing

Vanda Vejvodová   -  vedoucí distribuce


4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2010

Pro mateřské školy, pro základní a střední školy jsme  připravili sady výrobků:

1) Projekt pro ZŠ a SŠ: Bav se, hraj, pomáhej - dřevěná joja, lentikulární magnetky, tužky s bublifukem

2) Projekt pro MŠ: Hrajeme si, učíme se, pomáháme - děti se zúčastní edukativně zábavného projektu, jehož cílem je rozvíjet dětskou kreativitu a jemnou motoriku, snažit se naplňovat klíčové kompetence školních vzdělávacích programů a předat dětem co nejvíce informací ze světa zvířat.
Každý účastník, který se rozhodl pomoci, byl zařazen do slosování o věcné ceny - trička sponzora fanpro.cz.

Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2009/2010 byl použit pro

Dětskou Kliniku v Olomouci.

 

5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY FONDU SIDUS
    A JEHO PARTNERŮ

 

5.1.     Fond Sidus se mimo projekty na mateřských, základních a středních školách v České repubice účastnil také akce Den dětí aneb přijela pouť (27.5.2010), veletrhu Škatulata (28.5.-30.5.2010) a akce Zajíček na koni 29.6.2010.

5.2.     Za další akce děkujeme školám, které je na základě naší veřejné sbírky uspořádaly.

5.3.     Děkujeme také za spolupráci a pomoc dalším školám v celé České republice, které podpořily dětské pacienty zasláním podpůrných pohlednic, dopisů a výkresů.

 

Projekty pro ZŠ A SŠ
PA260006.JPG
PA260010.JPG
PA260011.JPG
PA260020.JPG
PA260025.JPG
PA260032.JPG
PA260033.JPG
PA260033.JPG

6. PŘEDSTAVENÍ PARTNERSKÝCH NEMOCNIC A VÝSLEDKY PRÁCE

 

K důležitým úkolům Fondu Sidus řadíme rovněž propagaci partnerských nemocnic. Aktuálně informujeme o jejich činnosti a o dosažených výsledcích naší spolupráce na internetových stránkách www.fondsidus.cz a www.fondsidus.eu

 

Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Trvání spolupráce: od září 2006

Stručná charakteristika:

·        Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa.

·        Hepatologie - příprava pacientů k transplantaci jater a potransplantační péče.

·        Nefrologie - dialyzační program celostátní centrum pro transplantaci ledvin u dětí.

·        Diabetologie - diabetologické centrum, predikce a prevence DM 1, sdružená autoimunitní onemocnění.

·        Endokrinologie - poruchy růstu a poruchy sexuální diferenciace, kalcio-fosfátový metabolismus.

·        Respirační onemocnění a astma bronchiale, molekulárně-genetická diagnostika, program transplantace plic u CF ,funkční pulmonální diagnostika, flexibilní bronchoskopie.

·        Cystická fibróza - centrum pro CF . Systémová autoimunitní onemocnění, imunodeficience, antifosfolipidový syndrom.

·        Kardiologie - EKG diagnostika, kardiomyopatie. Závažná onemocnění kojeneckého a batolecího věku.

·        Dětská psychologie, antropometrie.

·        Laboratoř buněčné biologie - imunologie autoimunitních onemocnění, neinvazivní prenatální diagnostika.

·        Laboratoř molekulární genetiky - epidemiologie autoimunitních onemocnění, molekulárně-biologická bakteriální i virologická diagnostika.

·        Laboratoř autoimunitních chorob - cytotoxicita, efektorové systémy u autoimunitních onemocnění.

 

V současné době má klinika 110 lůžek, z toho 30 intenzivní péče.

Kontaktní osoba:Věra Pejskarová, tel.: 224 432 002

pediatrie@fnmotol.cz

Primář: MUDr. Jana Tejnická, MBA

 

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Trvání spolupráce: od září 2007

Stručná charakteristika špičkových diagnosticko-terapeutických postupů:

·        diagnostika a léčba dětské leukémie a maligních lymfomů

·        diagnostika a léčba trombocytopenií a aplastických anémií

·        prevence, diagnostika a léčba diabetes mellitus v dětském věku

·        diagnostika a léčba poruch růstu

·        Laboratoř experimentální medicíny je součástí Národní referenční laboratoře pro konfirmaci statusu genu Her-2/neu

·        diagnostika a léčba vrozených anomálií i získaných onemocnění močového traktu ve spolupráci s urologickou kliniku

·        diagnostika a léčba malabsorpčního syndromu a nespecifických zánětů střeva

·        diagnostika a léčba dětského astmatu, dětská pneumologie s reginálním centre pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy

·        diagnostika a léčba vrozených poruch metabolismu

·        diagnostika a komplexní léčba urgentních stavů u kojenců, dětí a dospívajících

V současné době Dětská klinika disponuje:

·        75 lůžky pro hospitalizaci dětí od novorozeneckého věku do 19 let, 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob. Některá lůžka systémem hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji, některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení s doprovázející osobou. Ročně Dětská klinika přijme kolem 3 400 nemocných.

Kontaktní osoba: Andrea Nováková, tel.: 588 444 403

andrea.novakova@fnol.cz

Přednosta: Přednosta kliniky: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.


Předávání finančních darů a účel jejich použití

V roce 2010 j sme předali  partnerské nemocnici v Olomouci finanční dar  v celkové výši 104.381 Kč. Finanční dar byl použit na zakoupení hemodynamického monitoru LiDCO,  který  je  již  v provozu. Předání  dalších  finančních darů  je plánováno na podzim roku 2011.

7. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

 

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi.

Děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a
profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme vedení Dětské kliniky v Olomouci, především
profesoru MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc..

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, o.p.s.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za sponzoring našich projektů.
Děkujeme Domu Bytové Kultury (DBK) za umožnění prodeje našich výrobků u příležitosti narozenin DBK.
Děkujeme společnosti Park Avion za umožnění prodeje u příležitosti Dne dětí.
Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové (patronce akcí), Monice Zoubkové, Lence Zahradnické, Lucii Černíkové, Kristýně Janáčkové, Šárce Ulrichové, Dominice Kadlíčkové, Zuzaně Vejvodové, Ivě Pazderkové, Sandře Pogodové a Lukáši Langmajerovi.

Děkujeme za Public Relation deníkům a časopisům Jackie a časopisu Sedm.

Děkujeme IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations, za spolupráci při prodeji výrobků a předání dárků Fondu SIDUS dětem v Thajsku.

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

Děkujeme školám, učitelům a vedení škol, žákům a studentům.

 

Příloha účetní uzávěrky k 31.12.2010

Příloha účetní závěrky k 31.12.2010

společnosti

Fond Sidus, o.p.s.

 

 

 

Odstavec 1

 

Firma: Fond Sidus, o.p.s.

 

Sídlo:  Praha 8 - Libeň, Primátorská 241/40, PSČ 180 00

 

IČ:      275 91 433

 

Datum zápisu: 25. srpna 2006

 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

 

Druh obecně prospěšných služeb:

Zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu onkologicky nemocných dětí

Zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života onkologicky nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení

Zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejich běžného života

Zajištění zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních

Zajištění vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami

 

Rozvahový den: 31.12.2010

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 28.3.2011

 

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Správní rada:

 

předseda správní rady:

Stanislav Syrovátka, dat. nar. 13. května 1976

 

člen správní rady:

Jiří Dlabal, dat. nar. 3. července 1943

Jana Bernášková, dat. nar. 21. února 1981

 

 

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Dana Syrovátková, dat. nar. 2. února 1953

Lenka Tomková, dat. nar. 19. června 1981

Lev Skalský, dat. nar. 15. prosince 1976

Zakladatel:

Milan Nemček, dat. nar. 16. ledna 1971

Ing. Pavel Přikryl, dat. nar. 3. července 1973

 

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO je uložen v obchodním rejstříku (viz.příloha)

Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností dne 25.8.2006

 

 

Odstavec 2

Průměrný počet zaměstnanců za ÚO: 3

Osobní náklady: 842 tis. Kč

 

Členové řídících orgánů: 0

Osobní náklady: 0 tis. Kč

 

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0 Kč

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0 Kč

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů: 0 Kč

 

Odstavec 3

 

Použité obecné účetní zásady a metody: Účetnictví B

 

Způsob oceňování:

V pořizovacích cenách

 

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Dle běžných denních kursů vyhlašovaných ČNB

 

Odstavec 4

 

Rozpis položek výkazu zisku a ztrát sestaveného podle přílohy č.3

 

K vyhlášce 500/2002 Sb.:

 

Výnosy

Položka                                                                 částka

Tržby za prodej zboží                                           1 704 tis. Kč

Tržby z prodeje služeb                                              36 tis. Kč

Tržby z prodeje dlouh.maj a mat.                                0 tis Kč

Jiné ostatní výnosy                                                       7 tis Kč

 

 

 

 

 

 

 

Náklady

Položka                                                                 částka

Náklady vynaložené na prodané zboží                     254 tis. Kč

Spotřebované nákupy                                               184 tis. Kč

Služby celkem                                                          598 tis. Kč

Osobní náklady                                                         868 tis. Kč

Ostatní náklady celkem                                               77 tis. Kč

Daně a poplatky                                                             0 tis Kč

Odpisy                                                                            0 tis Kč

 

 

 

Rozvaha (bilance)
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE)  
k 31.12.2010  
(v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky
Fond Sidus, o.p.s.  
 
  IČO   Primátorská  241/40
27591433 Praha 8, Libeň
  180 00
 
A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
a b 1 2
A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40     1 0 0
I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0 0
Dlouhodobý nehmotný majetek Software (013) 3 0 0
Ocenitelná práva (014) 4 0 0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0
  Součet ř. 2 až 8   9 0 0
II. Pozemky   (031) 10 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 0 0
Stavby   (021) 12 0 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 236 139
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0
Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 0
  Součet ř. 10 až 19 20 236 139
III. Podíly v ovládaných a řízených osobách   (061) 21 0 0
Dlouhodobý finanční majetek Podíly v osobách pod podstatných vlivem   (062) 22 0 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   (063) 23 0 0
Půjčky organizačním složkám   (066) 24 0 0
Ostatní dlouhodobé půjčky   (067) 25 0 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek   (069) 26 0 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0
  Součet ř. 21 až 27 28 0 0
 
Odesláno dne:                       Razítko:                           Podpis      Odpovídá Jiří Brabec
  vedoucího     za údaje :
    účetní        
    jednotky :        
             
             
             
          Telefon: 774 165 544
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
1
 
  Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
a b 1 2
IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0
Oprávky k dlouho- dobému majetku Oprávky k softwaru (073) 30 0 0
Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0
Oprávky k stavbám (081) 34 0 0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 35 236 139
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0
  Součet ř. 29 až 39 40 236 139
B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84   41 934 1 056
I. Materiál na skladě (112) 42 0 0
Zásoby Materiál na cestě (119) 43 0 0
Nedokončená výroba (121) 44 0 0
Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0
Výrobky (123) 46 0 0
Zvířata (124) 47 0 0
Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 517 700
Zboží na cestě (139) 49 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0
  Součet ř. 42 až 50 51 517 700
II. Odběratelé (311) 52 -109 0
Pohledávky Směnky k inkasu (312) 53 0 0
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0
Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 0 0
Ostatní pohledávky (315) 56 0 45
Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0
Daň z příjmů (341) 59 0 0
Ostatní přímé daně (342) 60 0 0
Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0
Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 0 0
2
Výkaz zisků a ztráty
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
k 31.12.2010  
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky
  Fond Sidus, o.p.s.  
 
    IČO   Primátorská  241/40
27591433 Praha 8, Libeň
  180 00
 
Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti
hlavní hospodářská   celkem
5 6 7 8
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem 438 0 0 438
501 Spotřeba materiálu 1 155 0 0 155
502 Spotřeba energie 2 11 0 0 11
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 18 0 0 18
504 Prodané zboží 4 254 0 0 254
II. Služby celkem 588 10 0 598
511 Opravy a udržování 5 0 0 0 0
512 Cestovné 6 0 0 0 0
513 Náklady na reprezentaci 7 4 0 0 4
518 Ostatní služby 8 584 10 0 594
III. Osobní náklady celkem 842 26 0 868
521 Mzdové náklady 9 691 26 0 717
524 Zákonné sociální pojištění 10 147 0 0 147
525 Ostatní sociální pojištění 11 0 0 0 0
527 Zákonné sociální náklady 12 4 0 0 4
528 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0 0
IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0 0
531 Daň silniční 14 0 0 0 0
532 Daň z nemovitostí 15 0 0 0 0
538 Ostatní daně a poplatky 16 0 0 0 0
V. Ostatní náklady celkem 77 0 0 77
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0 0
542 Ostatní pokuty a penále 18 0 0 0 0
543 Odpis nedobytné pohledávky 19 0 0 0 0
544 Úroky  20 0 0 0 0
545 Kursové ztráty 21 0 0 0 0
546 Dary 22 0 0 0 0
548 Manka a škody 23 0 0 0 0
549 Jiné ostatní náklady 24 77 0 0 77
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
1
 
Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti
hlavní hospodářská   celkem
5 6 7 8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 0 0 0
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0 0 0 0
552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26 0 0 0 0
553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0 0
554 Prodaný materiál 28 0 0 0 0
556 Tvorba rezerv 29 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položek 30 0 0 0 0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 0
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 31 0 0 0 0
582 Poskytnuté členské příspěvky       32 0 0 0 0
VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 0
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0 0 0
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 1 945 36 0 1 981
 
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   1 704 36 0 1 740
601 Tržby za vlastní výrobky   1 0 0 0 0
602 Tržby z prodeje služeb   2 0 36 0 36
604 Tržby za prodané zboží   3 1 704 0 0 1 704
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem   0 0 0 0
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0 0
612 Změna stavu zásob polotovarů   5 0 0 0 0
613 Změna stavu zásob výrobků   6 0 0 0 0
614 Změna stavu zvířat   7 0 0 0 0
III. Aktivace celkem   0 0 0 0
621 Aktivace materiálu a zboží   8 0 0 0 0
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb   9 0 0 0 0
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10 0 0 0 0
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem   7 0 0 7
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení   12 0 0 0 0
642 Ostatní pokuty a penále   13 0 0 0 0
643 Platby za odepsané pohledávky   14 0 0 0 0
644 Úroky   15 0 0 0 0
645 Kursovné zisky   16 0 0 0 0
648 Zúčtování fondů     17 0 0 0 0
649 Jiné ostatní výnosy   18 7 0 0 7
2
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
■ Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, Praha 8, 180 00 ■ tel. Praha: 283 843 140, 739 658 822 ■ fax.: 283 842 439 ■ email: sidus@fondsidus.cz ■
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one