Děkujeme za Vaši pomoc
Děkujeme za Vaši pomoc
Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, 180 00, Praha 8

projekty pro nemocné děti

Fotogalerie r. 2008
Projekt pro MŠ

Projekt pro MŠ

Pilotní projekt
Hrajeme si,

Hrajeme si,

učíme se, pomáháme
Děti v MŠ

Děti v MŠ

Projekt pro MŠ

Projekt pro MŠ

Zvířátka v lese a na statku
Vyhodnocení

Vyhodnocení

úkolu
Veselé paruky

Veselé paruky

odměna dětem
Finanční dar

Finanční dar

Předáno FN Motol
Vítání podzimu

Vítání podzimu

FN Motol
Výtvarné práce

Výtvarné práce

pacientů, otisky podzimních listů, "frotáž" z podzimních surovim, výroba draků
Společná fota

Společná fota

pacienti a herci
Představení MVD

Představení MVD

Ferda mravenec
Vítání podzimu

Vítání podzimu

Ferda mravenec, představení Malého Vinohradského divadla
pH metr

pH metr

FN Motol
LIDCO Plus

LIDCO Plus

FN Olomouc

Výroční zpráva Fondu Sidus, o.p.s. za rok 2008

 

1.      Úvod

2.      Profil FONDU SIDUS

3.      Organizační struktura FONDU SIDUS

4.      Projekty na pomoc dětem v roce 2008

5.      Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů

6.      Výsledky práce a představení partnerských nemocnic

7.      Poděkování partnerům

8.      Finanční část

1.  Úvod

Rok 2008 byl pro Fond Sidus, o.p.s. třetím rokem činnosti

Spolupráce s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou klinikou FN a LF UP v Olomouci pokračovala s firemní filosofií, že poskytnuté finanční dary budou i nadále výhradně používány na nákup lékařských přístrojů, které si nemocnice nemohou ze svých rozpočtů dovolit, i když je k léčbě nemocných dětí nutně potřebují. Připravili jsme neziskové projekty, jejichž jediným účelem byla sbírka finančních prostředků, pro obě partnerské nemocnice. Projekty jsou zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR. O účast jsme požádali také firmy, podniky, společnosti a jednotlivce prostřednictvím „akcí Fondu Sidus" a samozřejmě vlastní internetové prezentace. Požádali jsme rovněž o mediální podporu jak v tištěných tak elektronických médiích.

 

V roce 2008 jsme využívali speciální sbírkový účet stávající veřejné sbírky, která je vedena pod pražským magistrátem pod číslem MHMP/346942/2006.

 

Podmínky Fondu Sidus, o.p.s. pro poskytování služeb

Obecně prospěšná služba je poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení, školám, rodinám nemocných dětí a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Obecně prospěšné služby budou vždy poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž naše společnost spolupracuje. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách jsou a nadále budou zveřejňovány na webových stránkách společnosti www.fondsidus.cz. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady je seznámen každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.

 

2. PROFIL FONDU SIDUS
(O obecně prospěšné společnosti a poskytovaných službách)

Fond Sidus byl zřízen s jasným prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat partnerským nemocnicím fondu i individuálním pacientům na území celé České republiky.

 

2.1. Zaměřili jsme se především na poskytování těchto služeb:

a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejiích běžného života
d) zajišťování zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

2.2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud partnerské nemocnice nebo široká veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS (Základní údaje)

stav k 31.12.2008

 

Název :           Fond Sidus, o.p.s.

Adresa:          Tovačovského 2, 130 00, Praha 3

Založen:         25.8.2006

Zakladatelé:

                        Milan Nemček, trvalý pobyt Praha 6

                        Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Ostrava

Registrace:   

                        Fond Sidus, o.p.s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných                          společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 441

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky                  MHMP/346942/2006: 210443715/0300

 

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Ing. Pavel Přikryl

Správní rada (SR)

Předseda:     Milan Nemček

Členové:        Jiří Dlabal

                        Jana Bernášková

Změny:

Novou členkou správní rady se stala po dvou letech spolupráce herečka Jana Bernášková.

 

Dozorčí rada (DR)

Předseda:     Lev Skalský

Členové:        Dana Syrovátková

                        Lenka Tomková

 

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Ing. Pavel Přikryl       - ředitel, manažer projektů

Jitka Zábojníková     - vedoucí distribuce Praha

4. PROJEKTY FONDUS SIDUS V ROCE 2008

 

4.1.     Pro mateřské školy jsme připravili speciální projekt HRAJEME SI, UČÍME SE, POMÁHÁME (Zvířátka v lese a na statku). Cílem projektu bylo zábavnou formou rozvíjet dětskou kreativitu, jemnou motoriku a znalosti ze světa zvířat, a to dobře známých druhů z českého lesa a ze statku. Děti zvířátka nalepovaly na plakát a tvořily tak, společně s autorem Oldřichem Dudkem, obraz českého venkova. Projekt potřeboval ke svému úspěchu vedení a nápovědu, za skvělé vedení dětí děkujeme všem učitelkám v partnerských mateřských školách.

 

4.2.     Pro základní a střední školy jsme v součinnost s mladým kreslířem Danielem Miňovským přichystali projekt KDO HRAJE, POMÁHÁ. Účastník projektu získal za 25 Kč sadu stylových samolepek z výběru stylů ZOO, SMILE, TATTOO a STREET. Následně byl každý registrovaný účastník (se slosovatelným kódem) zařazen do slosování o iPhone. Partnerské školy přicházely s vlastními nápady a vylepšeními, jak více podpořit naši sbírku.

 

Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2007/2008 byl použit pro

Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a

Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci.

 

5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY FONDU SIDUS
    A JEHO PARTNERŮ

 

5.1.     Fond Sidus založil ve spolupráci s Pediatrickou klinikou nemocnice v Motole

tradici „Vítání podzimu".  Akce se uskutečnila dne 23.9.2008 v 15.00 hodin v prostorách Pediatrické kliniky. Finanční dar ve výši 320.000 Kč předali do rukou primářky Pediatrické kliniky MUDr. Jany Tejnické jménem Fondu Sidus herci seriálů Ordinace v růžové zahradě a Ulice Jana Bernášková (patronka akce a členka správní rady Fondu Sidus), Josef Pejchal, Monika Zoubková, Lenka Zahradnická, Michal Holan, Markéta Hrubešová, Šárka Ulrichová, Míša Maurerová a Jana Birgusová. Herci se aktivně podíleli na průběhu odpolední akce. Provedli dětské pacienty kliniky „podzimními aktivitami", především zdobením draků, otisky listů, frotáží přírodnin…

V průběhu akce nemocné děti shlédli dvě představení Malého Vinohradského divadla (Ferda Mravenec a Beruška).

Program akce „Vítání podzimu":

14.00 - 14.45 Ferda Mravenec (představení Malého Vinohradského divadla)

14.45 - 16.00 Setkání seriálových herců a zástupců médií s dětskými pacienty a předání finančního daru Fondu Sidus. Malí pacienti si vyzkoušeli výtvarně ztvárnit všechny tváře podzimu. Známe osobnosti jim pomohly s otisky podzimních listů, výrobou draků i ,,frotáží" z podzimních přírodnin.

16.00 - 16.30 Beruška (představení Malého Vinohradského divadla)
Režie programu: David Drábek Krásné odpoledne korunovalo celoroční snažení všech účastníků sbírky Fondu Sidus. Děkuji všem přátelům naší neziskovky z řad ředitelů škol, učitelů, rodičů, žáků, studentů, novinářů a herců za skvělou pomoc při získávání finančních prostředků na naprosto nezbytné přístroje pro nemocné děti.

Dne 17.6.2008 byl Fond Sidus pozván k účasti na koncertu v rámci festivalu vážné hudby EUROART. Před koncertem proběhla sbírka prostřednictvím zakoupení našich výrobků. Na závěr koncertu seznámil prof. Petr Pohunek z plicního oddělení motolské nemocnice všechny zúčastněné s postupy a léčebnými úspěchy zařízení pro vyšetření funkce plic u novorozenců, kojenců a nespolupracujících malých dětí doplnilo základní jednotku pro vyšetření klidového dýchání a odporů dýchacích cest. Přístroj byl zakoupen z prostředků Fondu Sidus. Uvedené zařízení v České republice dosud nebylo k dispozici a námi zakoupený přístroj je tedy první svého druhu v ČR!

.

 

 

5.2.     Za další akce děkujeme školám, které je na základě naší veřejné sbírky uspořádaly:

 

5.3.     Děkujeme také za spolupráci a pomoc dalším školám v celé České republice, které podpořily dětské pacienty zasláním podpůrných pohlednic, dopisů a výkresů.

 

5.4.     Za Public Relation děkujeme deníkům a časopisům MF DNES, AHA, Super, Sestra, Můžeš, Maminka, Jackie.

 

6. PŘEDSTAVENÍ PARTNERSKÝCH NEMOCNIC A VÝSLEDKY PRÁCE

 

Představení partnerských nemocnic

 

K důležitým úkolům Fondu Sidus řadíme rovněž propagaci partnerských nemocnic. Aktuálně informujeme o jejich činnosti a o dosažených výsledcích naší spolupráce na internetových stránkách www.fondsidus.cz a www.fondsidus.eu

 

Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Trvání spolupráce: od září 2006

Stručná charakteristika:

·        Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa.

·        Hepatologie - příprava pacientů k transplantaci jater a potransplantační péče.

·        Nefrologie - dialyzační program celostátní centrum pro transplantaci ledvin u dětí.

·        Diabetologie - diabetologické centrum, predikce a prevence DM 1, sdružená autoimunitní onemocnění.

·        Endokrinologie - poruchy růstu a poruchy sexuální diferenciace, kalcio-fosfátový metabolismus.

·        Respirační onemocnění a astma bronchiale, molekulárně-genetická diagnostika, program transplantace plic u CF ,funkční pulmonální diagnostika, flexibilní bronchoskopie.

·        Cystická fibróza - centrum pro CF . Systémová autoimunitní onemocnění, imunodeficience, antifosfolipidový syndrom.

·        Kardiologie - EKG diagnostika, kardiomyopatie. Závažná onemocnění kojeneckého a batolecího věku.

·        Dětská psychologie, antropometrie.

·        Laboratoř buněčné biologie - imunologie autoimunitních onemocnění, neinvazivní prenatální diagnostika.

·        Laboratoř molekulární genetiky - epidemiologie autoimunitních onemocnění, molekulárně-biologická bakteriální i virologická diagnostika.

·        Laboratoř autoimunitních chorob - cytotoxicita, efektorové systémy u autoimunitních onemocnění.

 

V současné době má klinika 110 lůžek, z toho 30 intenzivní péče.

Kontaktní osoba:Věra Pejskarová, tel.: 224 432 002

pediatrie@fnmotol.cz

Primář: MUDr. Jana Tejnická, MBA

 

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Trvání spolupráce: od září 2007

Stručná charakteristika špičkových diagnosticko-terapeutických postupů:

·        diagnostika a léčba dětské leukémie a maligních lymfomů

·        diagnostika a léčba trombocytopenií a aplastických anémií

·        prevence, diagnostika a léčba diabetes mellitus v dětském věku

·        diagnostika a léčba poruch růstu

·        Laboratoř experimentální medicíny je součástí Národní referenční laboratoře pro konfirmaci statusu genu Her-2/neu

·        diagnostika a léčba vrozených anomálií i získaných onemocnění močového traktu ve spolupráci s urologickou kliniku

·        diagnostika a léčba malabsorpčního syndromu a nespecifických zánětů střeva

·        diagnostika a léčba dětského astmatu, dětská pneumologie s reginálním centre pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy

·        diagnostika a léčba vrozených poruch metabolismu

·        diagnostika a komplexní léčba urgentních stavů u kojenců, dětí a dospívajících

V současné době Dětská klinika disponuje:

·        75 lůžky pro hospitalizaci dětí od novorozeneckého věku do 19 let, 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob. Některá lůžka systémem hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji, některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení s doprovázející osobou. Ročně Dětská klinika přijme kolem 3 400 nemocných.

Kontaktní osoba: Andrea Nováková, tel.: 588 444 403

andrea.novakova@fnol.cz

Přednosta: Přednosta kliniky: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

 

Předávání finančních darů a účel jejich použití

V roce 2008 jsme předali partnerským nemocnicím celkem dva finanční dary v celkové výši 570.000 Kč. V roce 2009 plánujeme předání darů a zakoupení přístrojů v měsíci září (Praha) a listopadu (Olomouc).

 

320.000 Kč - předáno 23.9.2008 nemocnici v Motole

250.000 Kč - předáno 12.11.2008 nemocnici v Olomouci


 

 

23.9.2008

HERCI SERIÁLŮ ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ A ULICE PŘEDALI V MOTOLE 23.9.2008 FINANČNÍ DAR ZE SBÍRKY ORGANIZOVANÉ V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

 

Finanční dar ve výši 320.000 Kč byl tradičně předán do rukou MUDr. Jany Tejnické (primářky Pediatrické kliniky Motolské nemocnice). Je určen pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Praze Motole, a to na nákup tzv. pH metru. Je to přístroj, který měří u dětí přítomnost či nepřítomnost gastroesofageálního refluxu (reflux je návrat stravy ze žaludku zpět do jícnu). PH metr díky měření kyselosti v dolní části jícnu pak zajistí (pomocí sondičky) monitoraci návratu již okyselené stravy ze žaludku do jícnu. Pacienti s diagnozou - gastroesofageální reflux - mají řadu zdravotních problémů - zánět jícnu (následně vzniklé obtíže při polykání), opakované záněty dýchacích cest, atd. Celková výše veřejné sbírky Fondu Sidus MHMP/346942/2006 dosáhla ke konci srpna 2008 výše 1.662.462 Kč (z toho bylo právě Pediatrické klinice UK 2.LF FNM předáno více než 1.100.000 Kč).

 

12.11.2008

Hemodynamický monitor LiDCO Plus v hodnotě 650.000 Kč

 

Dne 12.11.2008 byl olomoucké Dětské Klinice předán dar ve výši 250.000 Kč. Peníze byly použity k zakoupení Hemodynamického monitoru LiDCO Plus (výrobce Lidco Ltd., Cambridge, Velká Británie). Přístroj obsahuje LiDCO Plus monitor a převozový stojan.

 

7. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

 

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi.

Děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a

profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme vedení Dětské kliniky v Olomouci, především

profesoru MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc..

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, o.p.s.

Děkujeme paní Mgr. Aleně Sedlačíkové za pomoc s PR při prezentaci našich projektů.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové (patronce akcí a člence správní rady Fondu Sidus), Josefu Pejchalovi, Monice Zoubkové, Lence Zahradnické, Michalu Holanovi, Markétě Hrubešové, Šárce Ulrichové, Janě Birgusové, Míše Maurerové.

Děkujeme organizátorům festivalu EUROART

 

Děkujeme školám, učitelům a vedení škol, žákům a studentům.

8. FINANČNÍ ČÁST

 


Finanční zpráva - Účetní uzávěrka

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Výkaz zisků a ztrát: náklady, výnosy


 

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka

1. str.
Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka

2. str.
Rozvaha

Rozvaha

pro nevýdělečné organizace
Výkaz

Výkaz

zisků a ztrát
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
■ Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, Praha 8, 180 00 ■ tel. Praha: 283 843 140, 739 658 822 ■ fax.: 283 842 439 ■ email: sidus@fondsidus.cz ■
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one