Děkujeme za Vaši pomoc
Děkujeme za Vaši pomoc
Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, 180 00, Praha 8

projekty pro nemocné děti

Statut Fondu Sidus, o.p.s.

Část A
Obecná ustanovení
Čl. 1
Název, sídlo, identifikační číslo, zakladatelé
 1. Název zní: Fond Sidus, o.p.s.
  (dále jen „společnost")
 2. Sídlo společnosti je: Primátorská 40, 180 00 Praha 8
 3. Identifikační číslo (IČ) společnosti: 27591433, DIČ: CZ27591433
 4. Zakladateli společnosti jsou:

  Milan Nemček
  trvalý pobyt: Praha 6

  Ing. Pavel Přikryl
  trvalý pobyt: Praha 3
Čl. 2
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Čl. 3
Druh poskytovaných služeb
 1. Společnost bude poskytovat tyto služby:
  a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
  b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
  c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejich běžného života,
  d) zajišťovat zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
  e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.
 2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.
Čl. 4
Podmínky poskytování služeb
 1. Obecně prospěšná služba dle čl. 3 odst. 1 písm. a) bude poskytována partnerským zdravotnickým zařízením. Služba dle čl. 3 odst. 1 písm b) bude poskytována zdravotnickým zařizením, školám a rodinám nemocných dětí. Služba dle čl. 3 odst. 1 písm. c) bude poskytována osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Služba dle čl. 3 odst. 1 písm. d) a písm. e) bude poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení.
 2. Obecně prospěšné služby budou obvykle poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž bude společnost spolupracovat.
 3. Obecně prospěšné služby budou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti.
 4. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách budou zveřejněny na webových stránkách společnosti.
 5. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady seznámen každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.
 
Část B
Správa společnosti
Čl. 5
Správní rada
Oddíl 1
Členství ve správní radě
 1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
 2. Správní rada má 3 (tři) členy. Členové správní rady jsou uvedeni v příloze tohoto statutu.
 3. Správní radu jmenují zakladatelé.
 4. Funkční období člena správní rady je tříleté, stanoví se pro všechny členy ve stejné délce a neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady.
 5. Nikdo nemůže být členem správní rady po více než dvě za sebou následující funkční období. Po šesti letech ve funkci člena správní rady může být tatáž osoba jmenována členem správní rady nejdříve za rok poté co skončilo předchozí funkční období člena správní rady.
 6. Správní rada volí předsedu ze svých řad na dobu 3 let. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
 7. Členství ve správní radě končí:
  a) uplynutím funkčního období,
  b) úmrtím,
  c) rezignací,
  d) odvoláním z funkce zakladateli v případě, že člen správní rady přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem č.248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývající z uvedeného zákona, zakládací listiny nebo tohoto statutu.
 8. Zakladatelé odvolají člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dověděli nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy důvod odvolání nastal. Na uvolněné místo jmenují zakladatelé nového člena nejpozději do 60 dnů ode dne uvolnění. Po marném uplynutí této lhůty podá správní rada popř. dozorčí rada společnosti v souladu s § 12 odst. 6 zákona č.248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh na jmenování nového člena správní rady příslušným orgánům Prahy 3.
 9. Členové správní rady jsou povinni
  a) se účastnit činnosti správní rady a řádně plnit úkoly správní radou jim uložené,
  b) obhajovat a propagovat zájmy společnosti.
 10. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.
Oddíl 2
Pravomoc správní rady
 1. Správní rada:
  a) dbá na zachovávání účelu, pro který byla společnost založena,
  b) vydává statut společnosti a rozhoduje o jeho změnách,
  c) schvaluje rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) společnosti,
  d) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  e) změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností,
  f) rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti,
  g) změně počtu členů správní a dozorčí rady,
  h) uděluje souhlas ke zcizení či zastavení nemovitostí nebo jejich části v majetku společnosti nebo s jejich pronájmem na dobu delší jednoho roku,
  i) jmenuje a odvolává ředitele společnosti, stanoví rozsah jeho plných mocí k jednání jménem společnosti, dohlíží na jeho činnost a stanoví mu mzdu, 
  j) rozhoduje o termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než do 30. června roku následujícího po hodnoceném období,
  k) rozhoduje o zrušení společnosti a určuje obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek,
  l) rozhoduje o zřízení poradních a iniciačních orgánů společnosti,
  m) rozhoduje o zásadách tvorby cen.
 2. Správní rada si může vyhradit k rozhodnutí jakoukoliv věc, která se týká činnosti společnosti s výjimkou věcí svěřených do pravomoci dozorčí rady.
 3. Ve věcech uvedených v tomto oddíle odst. 1 písm. e), f), g) a o jmenování ředitele společnosti rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu zakladatelů.
Oddíl 3
Jednání správní rady
 1. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. Předseda správní rady svolá mimořádné zasedání správní rady vždy na žádost zakladatelů nebo ředitele společnosti, nadpoloviční většiny členů správní rady nebo dozorčí rady.
 2. Řádné zasedání správní rady je svoláváno písemnou pozvánkou odeslanou na adresu členů správní rady, kterou sdělili jako adresu k doručování písemnosti nebo na e-mailovou adresu. V pozvánce musí být uveden termín, místo a program jednání správní rady. Písemné materiály určené k projednání správní radou se zasílají členům správní rady e-mailem nejpozději 5 dnů před jednáním správní rady. Pokud není možné písemné materiály rozeslat členům správní rady předem, musí jim být rozdány před zahájením jednání a musí být při jednání správní rady vytvořen časový prostor, aby se mohli s materiály před jejich projednáním seznámit.
 3. Mimořádné zasedání správní rady se koná v nejbližším možném termínu pro účast nadpoloviční většiny všech členů.
 4. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina všech jejich členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny jednání se účastnících členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
 5. Jednání správní rady může být konáno i s využitím telekomunikačních prostředků, které členovi správní rady umožní sledovat projednávání jednotlivých bodů programu, aktivně se ho zúčastnit sdělováním svých názorů a návrhů a hlasovat.
 6. K rozhodování o změně statutu, schválení rozpočtu a o zrušení společnosti rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech členů.
 7. Správní rada může rovněž rozhodovat per rollam. Nestanoví-li tento statut jinak zašle při rozhodování per rollam ředitel společnosti se souhlasem předsedy správní rady nebo z jeho pokynu členům správní rady materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně formulace požadovaného rozhodnutí poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Člen správní rady zašle své rozhodnutí řediteli společnosti jedním z výše uvedených způsobů ve stanovené lhůtě, která je obvykle 3-5 kalendářních dnů. Neodpoví-li člen správní rady ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení souhlasu. Rozhodnutí je přijato při souhlasu nadpoloviční většiny členů správní rady. K rozhodnutí předseda správní rady následně připojí svůj podpis. Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními správní rady.
 8. O jednání správní rady se pořizuje zápis, který ověřuje předseda správní rady nebo jím určený člen správní rady. Zápisy se v elektronické formě zasílají všem členům správní rady a předsedovi dozorčí rady. Zápisy se uchovávají v dokumentaci společnosti spolu se všemi dokumenty, které byly na jednání správní rady projednány.
 9. Zakladatelé, nejsou-li členy správní rady, mají právo se zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
Oddíl 4
Způsob jednání
Jménem správní rady jedná navenek za společnost předseda správní rady. Podepisování se děje tak, že k názvu společnosti jakkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí předseda správní rady svůj podpis.
Čl. 6
Dozorčí rada
 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 2. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady jsou uvedení v příloze tohoto statutu.
 3. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé.
 4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce, neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny dozorčí rady.
 5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
 6. Dozorčí rada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny na jednání se účastnících členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pro jednání dozorčí rady platí ustanovení čl. 5 oddíl 3 tohoto statutu obdobně.
 7. Dozorčí rada :
  a) kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  b) alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,
  c) dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny a statutu při činnosti společnosti,
  d) je oprávněna svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.
 8. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje.
 9. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.
 10. Dozorčí rada informuje správní radu a zakladatele o každém zjištěném porušení zákona nebo zakládací listiny nebo tohoto statutu, o jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.
 11. Za členství v dozorčí radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům dozorčí rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.
Čl. 7
Ředitel
 1. Ředitel je vedoucí pracovník společnosti, odpovědný z výkonu své funkce správní radě.
 2. Ředitel řídí běžný chod společnosti a realizaci projektů jí zajišťovaných, připravuje jednání správní a dozorčí rady. Ze své činnosti se zodpovídá správní radě.
 3. Ředitel zastupuje společnost ve vztahu k veřejnosti, státním, krajským i obecním orgánům a ostatním institucím a osobám v rozsahu správní radou udělené plné moci.
 4. Ředitel vydává a rozhoduje o změnách vnitřních předpisů společnosti s výjimkou statutu společnosti, pracovního řádu a mzdového předpisu, jsou-li vydávány. Vydané předpisy i jejich dodatky zašle v elektronické podobě členům správní a dozorčí rady.
 5. Ředitel předkládá správní radě návrh rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy.
 6. Ředitel podává správní radě na jejich řádných zasedáních informaci o činnosti společnosti včetně rozhodnutí učiněných s předchozím souhlasem správní rady.
 7. Ředitel zasílá členům správní rady vždy po ukončení kalendářního čtvrtletí přehled o čerpání rozpočtu na základě účtové osnovy.
 8. Na ředitele společnosti nelze přenést práva a povinnosti, které náleží do výslovné kompetence správní rady ve smyslu zákona a tohoto statutu.
 9. Ředitel nemůže být členem správní rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady, aniž by se podílel na jejím rozhodování.
Čl. 8
Jednání zakladatelů
 1. Mají-li podle zákona, zakládací listiny nebo tohoto statutu rozhodovat zakladatelé je nutný souhlas obou zakladatelů.
 2. Zakladatel se může v rozhodování nechat zastoupit druhým zakladatelem na základě plné moci.
Část C
Hospodaření společnosti
Čl. 9
Majetek společnosti
 1. Zdrojem financování společnosti je celý její majetek. Majetek společnosti tvoří:
  a) příjmy za služby poskytované společností a další činnosti společnosti,
  b) dotace z veřejných prostředků,
  c) dary a odkazy.
 2. Zisk společnosti není určen k rozdělení mezi zakladatele, členy orgánů nebo zaměstnance, ale bude použit k dalšímu rozvoji činnosti společnosti.
Čl. 10
Výroční zpráva
 1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.
 2. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti na webových stránkách společnosti.
Čl. 11
Zrušení společnosti
 1. Společnost se zrušuje v souladu s § 8 zákona č. 248/1995 Sb.
 2. Zrušuje-li se společnost rozhodnutím správní rady, musí správní rada toto své rozhodnutí oznámit písemně zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak rozhodnutí správní rady pozbude platnosti.
 3. Dříve, než je obecně prospěšná společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti.
 4. V případě zrušení společnosti a její likvidace na základě rozhodnutí správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.
Část D
Závěrečná ustanovení
Čl. 12
Tento statut byl schválen správní radou společnosti dne 16.1.2007
Čl. 13
Tento statut je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva budou uloženy v společnosti, jeden obdrží každý ze zakladatelů a jeden bude uložen do rejstříku listin u rejstříkového soudu.

V Praze dne 16.1.2007

Za správní radu:

___________________
Stanislav Syrovátka
předseda správní rady
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
■ Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, Praha 8, 180 00 ■ tel. Praha: 283 843 140, 739 658 822 ■ fax.: 283 842 439 ■ email: sidus@fondsidus.cz ■
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one