Děkujeme za Vaši pomoc
Děkujeme za Vaši pomoc
Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, 180 00, Praha 8

projekty pro nemocné děti

kompletace

kompletace

kompletace výrobků Praha
oprátorka Bára

oprátorka Bára

call centrum Praha
operátorka

operátorka

call centrum Praha
velící můstek

velící můstek

kancelář Praha
 Jsme obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. V sekci projekty si můžete postupně přečíst, jakými postupy budeme pomáhat v letošním školním roce.

 Fond Sidus, o.p.s. byl založen 25.8.2006 s prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat
 • Pediatrické klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole
 • Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc
 • Individuálním pacientům 

  Obsazení statutárních orgánů: 

   Ředitel:
 • Milan Nemček nemcek@fondsidus.cz

   Ředitel dle zákona č. 248/1995 Sb.
  Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady, popřípadě i jiného orgánu obecně prospěšné společnosti.

   Správní rada:
 • Předseda správní rady - Ing. Pavel Přikryl prikryl@fondsidus.cz
 • Člen správní rady - Jiří Dlabal
 • Člen správní rady - Jana Bernášková 

   Správní rada dle zákona č. 248/1995 Sb.
  Správní rada je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti. Správní rada má nejméně tři členy. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké s touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti. Členům těchto orgánů nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Obecně prospěšná společnost může členům správní a dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

   Dozorčí rada:
 • MUDr. Jana Šmehlíková
 • Pavel Hažlinský
 • Ivana Matějková

   Dozorčí rada dle zákona č. 248/1995 Sb.
  Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Dozorčí radu zřizuje povinně obecně prospěšná společnost, do jejíhož majeku byl vložen majetek státu nebo obce nebo která užívá nemovitý majetek státu nebo obce, a obecně prospěšná společnost, která podle zvláštních předpisů účtuje v soustavě podvojného účetnictví; zřízení dozorčí rady může stanovit i zakládací listina. Dozorčí rada je nejméně tříčlenná a nejvýše sedmičlenná. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

   Zakladatelé:
 • Milan Nemček
 • Ing. Pavel Přikryl
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
■ Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, Praha 8, 180 00 ■ tel. Praha: 283 843 140, 739 658 822 ■ fax.: 283 842 439 ■ email: sidus@fondsidus.cz ■
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one